Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/travauktioner.dk/public_html/wp-includes/functions.php on line 66

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/travauktioner.dk/public_html/wp-includes/functions.php on line 66

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/travauktioner.dk/public_html/wp-includes/functions.php on line 64
» Auktionsbetingelser

Auktionsbetingelser JE AUKTIONER

 1. Alle auktioner afholdes online på jeauktioner.dk. Der afholdes ingen fysiske auktioner.
 2. Alle varer købes som beset uden nogen form for garanti eller reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsholder, auktionarius, auktionsleder, skifteret eller rekvirent. Dette omfatter ansvar for funktionsduelighed, lovlighed, stand, angivelser af vægt, mål, dimensioner, alder og beskrivelse etc. JE AUKTIONER foretager ikke kontrol af varer og effekter, der er på auktion.
 3. Alle bud er bindende. Vinderen af auktionen modtager kort efter auktionens afslutning en e-mail med instruks om betaling og afhentning. JE AUKTIONER står ikke for bestilling af fragtmand eller lignende. Afhentning påhviler alene vinderen af auktionen.
 4. Ved erhvervsauktioner tillægges moms (25 %) på varen samt et auktionssalær (10 % + moms, dog minimum 50 kr. ekskl. moms).
  Eksempel 1: Budsum 200 kr. 10 % salær 20 kr. rundes op til 50 kr., i alt 250 kr. + 25 % moms af både vare og salær = 312,50 kr.
  Eksempel 2: Budsum 2.000 kr. 10 % salær 200 kr., i alt 2.200 kr. + 25 % moms af både vare og salær = 2.750 kr.
  Visse køretøjer er undtaget for moms på budsummen, men der skal betales moms af salær. Disse produkter vil være tydeligt mærket med ”MOMSFRI BUDSUM” på selve auktionen.
 5. Ved privatauktioner er der ikke moms på varen, kun på auktionssalæret (10 % + moms, dog minimum 50 kr. ekskl. moms).
  Eksempel 1: Budsum 200 kr. 10 % salær 20 kr. rundes op til 50 kr., i alt 250 kr. + 25 % moms kun af salæret (12,50 kr.) = 262,50 kr.
  Eksempel 2: Budsum 2.000 kr. 10 % salær 200 kr., i alt 2.200 kr. + 25 % moms kun af salæret = 2.250 kr.
 6. Udover det ordinære auktionssalær og moms betales ikke yderligere gebyrer, afgifter eller lignende.
 7. Alle effekter skal være betalt inden afhentning. Der kan ikke betales online på jeauktioner.dk. I den modtagne vindermail vil der være instrukser vedr. betaling.
 8. Køber skal ved afhentning forevise kvitteret faktura, kvittering fra netbank eller anden form for dokumentation for betaling. Udenlandske købere skal medbringe en underskrevet bankerklæring med angivelse af max samlet købesum.
 9. Bemærk nye skærpede regler fra SKAT pr. 2. april 2013:
  For købere i andre EU-lande, faktureres der i første omgang moms på fakturaen. Momsen vil blive refunderet, når dokumentation for udførelse af varen foreligger, og der er angivet gyldigt momsnummer. Fremover skal dokumentationen af, at en vare er udført til et andet EU-land som minimum bestå af en erklæring fra køber med oplysning om: 1) at varen er forsendt eller transporteret fra Danmark, 2) varens bestemmelsessted, 3) transportmiddel og registreringsnummer på transportmiddel og 4) at varen er modtaget på leveringsadressen.
  Vælger køber selv at transportere varen, kan der foreligge billeddokumentation af køretør, varemængde, færgebillet, brokvittering eller lignende. Disse sendes pr. e-mail, hvorefter JE AUKTIONER vil refundere momsen.
 10. Varerne betales umiddelbart efter auktionen. Varerne (ejendomsretten) overgår først til køber, når beløbet er betalt, og kan ses på JE AUKTIONERS bankkonto. Udenlandske købere kan benytte bankoverførsel via IBAN og SWIFT/BIC umiddelbart efter auktionen.
 11. Efter afsluttet online auktion står varen for købers regning og risiko. Køber skal selv sørge for afhentning, nedtagning, afmontering etc., og skal i øvrigt altid følge JE AUKTIONERS anvisninger og instrukser. Beskadigelse af varen i forbindelse hermed er udelukkende købers ansvar. Ved afmontering af el, vand, varme, gas etc., er det købers ansvar, at dette sker i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.
 12. Køber har det fulde ansvar for, at det købte opfylder alle lovmæssige krav og godkendelser inden ibrugtagning, og må ikke tage varen i brug, før dette er opfyldt. Køber har ligeledes det fulde ansvar for at indhente tilladelser til brug af diverse software, patenter m.m. fra de respektive rettighedshavere.
 13. For privatkøb af varer på en online auktion gælder loven om fjernsalg, herunder også 14 dages fortrydelsesret. Omkostninger forbundet med returtransport afholdes af køber. JE AUKTIONER forbeholder sig ret til at vurdere et eventuelt værditab af varen, som følge af køber ibrugtagning, og dermed tilbagebetale et mindre beløb, end køber har betalt på auktionen. JE AUKTIONERS vurdering af den returnerede vare er endelig, og kan ikke påklages.
 14. JE AUKTIONER forbeholder sig ret til at vurdere misbrug af den i punkt 13 nævnte fortrydelsesret, og kan uden varsel eller øvrig begrundelse inaktivere kundens konto hos JE AUKTIONER.
 15. JE AUKTIONER kan til enhver tid lukke, udsætte eller slette hele auktioner eller dele af auktioner uden ansvar, og der kan ikke gøres erstatningsansvar af nogen art gældende overfor JE AUKTIONER.
 16. JE AUKTIONER er uden ansvar for driftsforstyrrelser, kommunikationsfejl, indtastningsfejl, nedbrud på internettet, auktionssystemets servere, webhotellets servere, trykfejl, tekniske fejl og alle øvrige fejl. I tilfælde af større nedbrud på jeauktioner.dk, kan JE AUKTIONER til enhver tid forlænge auktionen, også efter auktionen ifølge opslag skulle have været lukket. Forlængelsen vurderes af JE AUKTIONER, og kan ikke påklages.
 17. Ved at oprette sig som bruger på jeauktioner.dk, accepteres det at modtage nyhedsbreve på e-mail fra www.jeauktioner.dk. E-mail adresser videregives eller sælges ikke til tredjemand.